VOORDEEL EN VERVOLG

Missie: Vergroten kansen op duurzaam werk

Een project waarin onderwijsinstellingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de gemeentes en het bedrijfsleven in Zuid-Limburg samenwerken om kwetsbare jongeren en mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Het programma VOORdeel en VERVOLG is een unieke samenwerking tussen de regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gericht op jongeren, die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten en geen werk krijgen, maar ook op volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden. Hiermee worden de kansen voor duurzaam werk voor beide groepen vergroot.

Resultaten: Basis gelegd in de regio

Het programma heeft in oktober 2017 het RIF toegewezen gekregen. Inmiddels is de programma-organisatie ingericht, worden diverse curricula ontwikkeld, is de eerste pilot van start gegaan en staan diverse bedrijven startklaar om te starten in het nieuwe schooljaar. Ook is de basis gelegd van een sterk VOORdeel & VERVOLG netwerk in de regio.

Activiteiten: onderwijs en begeleiding

  • De eerste versie van het VOORdeel & VERVOLG onderwijs- en begeleidingsmodel is klaar.
  • Het format voor de ontwikkeling van de integrale beroepsopdrachten is klaar.
  • Eerste pilot is gestart; 15 deelnemers worden momenteel opgeleid.


Interne organisatie: Geen rechtsvorm

De Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen euro en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap investeert 2 miljoen euro in het project VOORdeel & VERVOLG. De organisatie is een regionale procesvorming tussen overheid, ondernemers en onderwijs. De publiek-private samenwerking VOORdeel & VERVOLG zal tijdens de looptijd van het project steeds verder indalen in de reguliere organisaties van de partners. Waar op dit moment iedere partij zijn eigen (uitvoerings)processen kent, die vaak niet op elkaar aansluiten, zullen in het kader van dit programma gezamenlijke, instelling overstijgende processen worden ontwikkeld, vastgelegd en geïmplementeerd, waardoor bij de uitvoering van elk VOORdeel & VERVOLG traject iedereen zijn rol kent en er adequaat invulling aan geeft. Zo gaat een gezamenlijk, instelling overstijgend, succesvol Zuid-Limburgs toeleidings-, onderwijsuitvoerings- en begeleidingsproces (een gezamenlijke infrastructuur) ontstaan voor kwetsbare doelgroepen, waarin alle betrokken partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een rol hebben.
Zodra alle processen adequaat geïmplementeerd zijn en de partijen hun rol en verantwoordelijkheden in de gezamenlijke uitvoering van het onderwijs kennen en nemen, kan de inbedding van de verschillende procesonderdelen binnen de partnerorganisaties definitief gerealiseerd worden. Daarmee is de infrastructuur tot stand gekomen en is VOORdeel & VERVOLG duurzaam onderdeel van de Zuid-Limburgse aanpak ‘verbeteren arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen’.

Samenwerking: Breed gedragen samenwerkingsverband

Samenwerking tussen regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Succesfactoren

  • Groot vertrouwen tussen de samenwerkingspartners, omdat de samenwerking vooral gebouwd is op eerdere contacten.
  • VOORdeel & VERVOLG zorgt voor certificering en assistentie tussen werkgevers en onderwijs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De uiteenlopende organisaties zijn enthousiast door de onafhankelijke rol van VOORdeel & VERVOLG.
  • De effectmeting van de begonnen activiteiten staat hoog in het vaandel.


Uitdagingen

  • Overheid zou moeten zorgen voor minder complexiteit en versnippering door geen andere nieuwe initiatieven te beginnen.
  • Soms kan het moeilijk blijken om werkgevers mee te krijgen, bijvoorbeeld doordat werkgevers door meerdere partijen worden benaderd voor gelijksoortige dingen of werkgevers teveel willen.


Meer weten?
de website is nog niet online maar wordt momenteel hard aan gewerkt: www.voordeelvervolg.nl
Contact: Servicepunt VOORdeel & VERVOLG

  

VOORDEEL EN VERVOLG

Heerlen

088-0272478